Vedtægter

Landsvedtægter for Europæisk Ungdom

Vedtaget på ordinært landsmøde

Gældende fra d. 03/03-2018

§1 Navn

Organisationens navn er Europæisk Ungdom Danmark (EUD), foreningens engelske navn er European Youth Denmark

§2 Hjemsted

Organisationen er hjemmehørende i Danmark

 §3 Formål

Europæisk Ungdom er en tværpolitisk ungdomsorganisation, der arbejder for et stadig snævrere samarbejde mellem de europæiske folk med dannelsen af et forenet, demokratisk og føderalt Europa som endeligt mål. Europæisk Ungdom arbejder for at øge forståelsen og interessen for Den Europæiske Union og demokratisk internationalt samarbejde generelt blandt unge i Danmark.

 §4 Samarbejde med andre organisationer

Europæisk Ungdom er en selvstændig og uafhængig ungdomsorganisation. Europæisk Ungdom er en del af JEF (Jeunes Européens Fédéraliste, Young European Federalists, Junge Europäische Föderalisten). Europæisk Ungdom er associeret medlem af Den Danske Europabevægelse.

 §5 Medlemmer

Stk. 1

Som individuelt medlem af Europæisk Ungdom kan optages enhver enkeltperson, som vedkender sig organisationens formål, og som har betalt det årlige
kontingent.

Stk. 2

Som organisationsmedlem af Europæisk Ungdom kan optages enhver landsdækkende organisation, som ønsker at støtte Europæisk Ungdom.

Stk. 3

De af stk. 2 definerede organisationer har stemmeret ved landsmødet efter fordelingen: Organisationer med 0-500 medlemmer har 1 stemme. For hvert følgende påbegyndte 500 medlemmer tildeles 1 ekstra stemme op til et maksimum på 3 stemmer. Bestyrelsen fastlægger definitionen på opgørelsen af organisationernes medlemstal.

 §6 Kontingent

Stk. 1

Europæisk Ungdom opkræver kontingent minimum én gang årligt, men det årlige kontingent betales kun én gang pr. medlem. Kontingentsatserne for det efterfølgende regnskabsår fastsættes af landsmødet, og opkræves af landsorganisationen.

Stk. 2

Lokalforeningerne betaler 25 DKK pr medlem til landsorganisationen som kontingent for medlemskab af landsorganisationen.

Stk. 3

Lokalforeningerne er berettiget til sine medlemmers fulde landskontingent, minus kontingentet jf. stk 2 til landsorganisationen. Lokalforeningens kontingentandel er dog betinget af, at lokalforeningen har valgt en kasserer, samt at den har en bank- eller girokonto. Lokalforeningens kontingentandel udbetales efter regnskabsårets afslutning, dog inden landsmødet året efter det pågældende kontingent er blevet opkrævet.

§7 Eksklusion

Stk. 1

Fratagelse af medlemskab (eksklusion) af Europæisk Ungdom kan ske, hvis medlemmet groft, gentagne gange og efter en klar advarsel modarbejder Europæisk Ungdom eller på anden vis belaster organisationens formål og arbejde ved sit medlemskab.

Stk. 2

Eksklusion kan kun foretages ved beslutning på et møde i bestyrelsen. Medlemmet skal indstilles til eksklusion af et bestyrelsesmedlem eller en lokalforening. Medlemmet har ret til at vide hvem, der har indstillet det til eksklusion og til at blive indbudt med taleret til det punkt, hvor eksklusionen behandles, senest 7 døgn før behandlingen.

Stk. 3

Et medlem, der er ekskluderet af bestyrelsen efter stk. 1 og 2, kan anke afgørelsen til landsmødet. En anke har ikke opsættende virkning, men medlemmet har taleret ved det punkt, hvor landsmødet behandler sagen. Omgør landsmødet eksklusionen, træder medlemskabet i kraft øjeblikkeligt.

 §8 Lokalforeninger

Stk. 1

Organisationens medlemmer organiseres i de af bestyrelsen godkendte lokalforeninger i overensstemmelse med de på lokale generalforsamlinger vedtagne lokalvedtægter. Begæring om optagelse af en forening sker skriftligt til landsorganisationen, hvorefter landsbestyrelsen afgør spørgsmålet om optagelse

Stk. 2

En lokalforenings vedtægter må ikke stride imod landsorganisationens. Ved nye lokalforeningsvedtægter samt ændring af bestående indsendes disse til orientering i bestyrelsen.

Stk. 3

Hver lokalforening vælger én repræsentant til bestyrelsen på sin generalforsamling.

Stk. 4

Landsbestyrelsen kan indkalde til en ekstraordinær generalforsamling i en lokalforening, hvis denne i løbet af det seneste foreningsår ikke har været i stand til at vælge en bestyrelse og opretholde det minimale aktivitetsniveau, som dens vedtægter foreskriver, eller som er nødvendigt af hensyn til Europæisk Ungdoms virke.

 §9 Landsmødet

Stk. 1

Landsmødet er organisationens højeste myndighed.

Stk. 2

Ordinært landsmøde afholdes hvert år senest 31. marts.

Stk.3

Indkaldelse til landsmødet sker ved offentliggørelse med angivelse af tid, sted samt foreløbig dagsorden for landsmødet. Den foreløbige dagsorden skal være offentliggjort senest 6 uger før landsmødets afholdelse.

Stk. 4

Alle medlemmer har møde-, tale- og stemmeret til landsmødet.

§10 Landsmødets Dagsorden

Stk. 1

Dagsorden for det ordinære landsmøde skal mindst indeholde følgende punkter:

 1.    Valg af dirigent (kan ikke vælges til andet)
 2.    Valg af referent
 3.    Valg af fem stemmetællere
 4.    Landsformanden eller en af bestyrelsen udvalgt person(er) aflægger politisk beretning og organisatorisk beretning for det forgangne arbejdsår og giver oplæg til drøftelse.
 5.    Landskassereren eller en af bestyrelsen udvalgt person fremlægger økonomisk beretning og forelægger det reviderede regnskab
 6.    Fastsættelse af kontingent.
 7.    Indkomne forslag jf. § 11
 8.    Vedtægtsændringer jf. § 11
 9.    Behandling af resolutioner til Europæisk Ungdoms politiske program jf. §11
 10.   Valg af:
 •    Landsformand
 •    Organisatorisk næstformand
 •    Politisk næstformand
 •    Landskasserer
 •    International sekretær
 •    3 medlemmer til bestyrelsen
 •    3 suppleanter til bestyrelsen
 •    Revisor
 •    2 revisorsuppleanter
 •    En repræsentant til Den Danske Europabevægelses hovedbestyrelse
 •    5 delegerede til Den Danske Europabevægelses landsmøde

 

Stk. 2

På hvert ordinært landsmøde skal medlemmerne derudover tage stilling til, hvorvidt principprogrammet skal revideres. Såfremt Landsmødet ønsker en revision af principprogrammet, nedsættes en af landsmødet valgt skrivegruppe under den politiske næstformand. Skrivegruppen skal fremlægge deres udkast på næstkommende ordinære landsmøde. Skrivegruppen har ligeledes mulighed for at indsupplere yderligere medlemmer af gruppen løbende.

 §11 Indkomne forslag

Stk. 1

Indkomne forsalg samt forslag til ændringer i vedtægterne, principprogrammet og nye resolutioner skal være bestyrelsen i hænde senest 4 uger før landsmødets afholdelse, hvorefter de offentliggøres senest 14 dage inden. Alle forslag skal foreligge skriftligt. Afstemning sker efter reglen om almindeligt flertal, jf. dog stk. 3.

Stk. 2

Ændringsforslag til de i stk. 1 nævnte forslag og bestående resolutioner i det politiske program kan fremsættes på selve landsmødet, indenfor de af dirigenten fastsatte frister.

Stk. 3

Vedtægtsændringer vedtages ved almindeligt flertal, jf. dog § 26.

stk. 4

Resolutioner forfalder efter 2 år, medmindre et medlem beder om en debat om hvorvidt resolutionen skal blive stående

 §12 Afstemningsmetoder

Stk. 1

Ved valg af poster til landsformand, politisk næstformand, organisatorisk næstformand, landskasserer, international sekretær og af repræsentanten til Den Danske Europabevægelses hovedbestyrelse kan der stemmes på max. én kandidat pr. tillidshverv. Her kræves der kvalificeret flertal for at opnå valg. (Mindst 1 over halvdelen af de afgivne stemmer), opnår ingen kandidat valg i første runde, stemmes i runde 2 om de to kandidat med flest stemmer i runde 1. Ved valg af medlemmer til bestyrelsen, dirigent, revisorer og revisorsuppleanter kan der stemmes på kandidater op til det antal poster, der skal besættes. Der kan minimum afgives nul stemmer. Hvis der til et valg ikke er opstillet flere personer, end der skal vælges, afholdes der tillidsafstemning. Kandidaterne anses for valgt, såfremt disse hver opnår tilslutning fra mere end 50 % af landsmødets deltagere.

Stk. 2

Ved valg af landsformand afholdes der tillidsafstemning, såfremt der kun er én kandidat. Kandidaten er valgt, såfremt vedkommende opnår tilslutning fra mere end 50 % af landsmødets deltagere. Opnås ikke 50 % af stemmerne fortsætter den siddende landsformand, indtil en ny landsformand kan vælges. Ønsker den siddende landsformand ikke at fortsætte, overtager den politiske næstformand landsformandens ansvar, indtil en ny landsformand kan vælges.

Stk. 3

Ved valg til bestyrelsen benyttes altid skriftlig afstemning.

Stk. 4

Såfremt mindst 1/10 af de fremmødte begærer dirigenten herom, benyttes skriftlig afstemning ved andre afstemninger. Anmodning fremsættes herom særskilt ved hver afstemning.

§13 Ekstraordinært landsmøde

Stk. 1

Ekstraordinært landsmøde afholdes, når landsformanden, bestyrelsen eller mindst ¼ af medlemmerne, der har betalt det sidst opkrævede kontingent, stiller krav herom. Ønskes andre punkter end de i §9 beskrevne dagsordenspunkter, skal dette angives.

Stk. 2

Ekstraordinært landsmøde afholdes senest 8 uger efter begæringens modtagelse. I øvrigt gælder samme frister som ved afholdelse af ordinært landsmøde.

 §14 Bestyrelsen

Stk. 1

Bestyrelsen er den øverste organisatoriske, økonomiske og politiske ledelse mellem landsmøderne. Den er desuden ansvarlig for internationale relationer, PR og kommunikation samt medlemmer.

Stk. 2

Bestyrelsen består af landsformanden, politisk næstformand, organisatorisk næstformand, landskasserer, international sekretær, samt de på landsmødet menigt valgte medlemmer. De 3 valgte suppleanter har møde- og taleret men ikke stemmeret til bestyrelsesmøder, medmindre de træder i stedet for et fraværende bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen består desuden af en af lokalforeningen udpeget repræsentant. Lokalforeningsrepræsentanterne har stemmeret til bestyrelsesmøderne.

Stk. 3

Bestyrelsens konstituerende møde skal ske mindst 2 uger efter landsmødets afslutning. Bestyrelsen vedtager på sit konstituerende bestyrelsesmøde en forretningsorden der minimum regulerer følgende:

– Møde og taleret ved almindelige bestyrelsesmøder

– Behandling af personsager

– Et forretningsudvalg

Stk. 4

Bestyrelsen fordeler selv sit arbejde.

Stk. 5

Bestyrelsen mødes minimum 4 gange årligt.

Stk. 6

Møder i bestyrelsen skal indkaldes med minimum to ugers varsel. Landsformanden påser, at fristen overholdes. Bestyrelsen indkaldes, når landsformanden eller min. 3 bestyrelsesmedlemmer heraf kræver det.

Stk. 7

Dagsorden, evt. bilagskompendium samt appendix skal være organisationens medlemmer tilgængelig senest en uge før afholdelsen af hvert bestyrelsesmøde.

Stk. 8

Alle medlemmer af bestyrelsen kan kræve et punkt behandlet på mødet. Der skal være minimum 1⁄3 af bestyrelsesmedlememmer tilstede, for at bestyrelsen er beslutningsdygtig

Stk. 9

Bestyrelsen kan ved almindeligt flertal tildele taleret til fremmødte gæster.

Stk. 10

Bestyrelsen kan nedsætte de udvalg, herunder udpege udvalgets formand, som bestyrelsen finder nødvendige. Der skal i bestyrelsen være flertal for nedsættelsen af et udvalg.

Stk. 11

Bestyrelsen ansætter og afskediger evt. lønnet personale.

Stk. 12

Såfremt et bestyrelsesmedlem trækker sig fra sin post, indsuppleres førstesuppleanten i bestyrelsen. Såfremt en af de to næstformand, international sekretær eller landskassereren trækker sig, vælger landsbestyrelsen et medlem af sin midte til at overtage posten indtil næste landsmøde.

 §15 Formandsskabet

Stk. 1

Formandsskabet består af landsformanden, politisk næstformand og organisatorisk næstformand i samråd.

Stk. 2

Formandsskabet er i samråd ansvarlig for evt. ansatte.

Stk. 3

Formandsskabet mødes efter behov.

Stk. 4

Formandsskabet er beslutningsdygtigt, når 2 medlemmer er mødt frem.

 §16 Landsformanden

Landsformanden har det overordnede politiske og organisatoriske ansvar og er organisationens ansigt udadtil.

 §17 Den politiske næstformand

Den politiske næstformand er stedfortræder for formanden med ansvaret for det politiske arbejde samt eksterne relationer. Herunder særlig vægt på kampagner i landsorganisationen. Den politiske næstformand står også for at sørge for at der bliver forfattet nye resolutioner i løbet af året.

 §18 Den organisatoriske næstformand

Den organisatoriske næstformand har ansvaret for det organisatoriske arbejde samt kontakten til lokalforeningerne og ansatte.

 §19 Landskasserer

Landskassereren har ansvaret for den overordnede økonomiske planlægning samt aflæggelse af regnskab.

 §20 International sekretær

Stk. 1

Den internationale sekretær har ansvar for kontakt til internationale samarbejdspartnere og studieture.

Stk. 2

Den internationale sekretær repræsenterer Europæisk Ungdom i JEF’s Federal Committee. Jf. JEF’s statutter udpeger formanden for Europæisk Ungdom den internationale sekretær som sin stedfortræder forud for hver Federal Committee.

 §21 Lokalforeningens oplysningspligt

Enhver lokalforening under Europæisk Ungdom er forpligtet til umiddelbart efter afholdelse af alle generalforsamlinger at indsende et eksemplar af nedenstående til sekretariatet:

a) Det reviderede årsregnskab

b) Referat af generalforsamlingen, underskrevet af dirigent og referent

c) Adresseliste over samtlige personer valgt i henhold til lokalvedtægterne

d) Samt oversigt over aktiviteter hvert kvartal

 §22 Regnskabsåret

Regnskabsåret følger kalenderåret med start 1. januar og afslutning 31. december.

 §23 Organisationens opløsning

Organisationen kan kun opløses, såfremt et forslag herom er vedtaget med 2/3 flertal af de fremmødte stemmeberettigedes stemmer på 2 hinanden følgende ordinære landsmøder.

 §24 Gældsstiftelse

Gældsstiftelse kan kun ske ved beslutning til bestyrelsen ved 2⁄3 flertal.

§25 Tegningsregler

Stk 1. Tegningsberettiget for organisationen er landsformanden i samråd med landskassereren.

Stk. 2 I tilfælde af landsformanden eller landskassererens bortgang tegnes der i stedet i samråd med den organisatoriske næstformand.

§26 Afsluttende bestemmelser

Stk. 1

Disse vedtægter vedtages på organisationens landsmøde ved almindeligt flertal, bortset fra §1, §3, §6, §22 og §24, som kan ændres ved 2/3 flertal.

Stk. 2

 • 26 kan kun ændres ved konsensus.

Stk. 3

Landsmødet kan med 2/3 flertal dispensere fra disse vedtægter, bortset fra de i stk. 1 og 2 specificerede paragraffer, som kun kan dispenseres ved konsensus.