Her fremgår Europæisk Ungdoms ordførere og politisk udvalg, også kaldet “policy unit”. For en nærmere beskrivelse af deres virke, se ordførernes kommissorium. Er en post ledig, kan alle medlemmer af Europæisk Ungdom ansøge om titlen. Det gøres ved at sende en ansøgning til politik@euro.dk

Ungdomspolitik og Europæisk Integration – Ledig Valg og valgsystemer –  Jørn Sanne-Wander
Social politik – Ledig Føderalisme – Jørn Sanne-Wander
joern.v.s.w@hotmail.com
Klima og miljø – Daniella Domsa
daniella@euro.dk
Europæisk identitet og medborgerskab – Martin Rubin
Udenrigs og sikkerhedspolitik – Andrea Omic
AndreaOmic4@gmail.com
Nationalisme og euroskepsis – Ledig
Handels- og økonomi – Ledig EU-borgers rettigheder I Danmark – Paul Zoicaş

 

Kommissorium for det politiske udvalg – Ordførernes Rolle og Virke

Europæisk Ungdom bestræber sig på at opkvalificere den danske EU debat, særligt blandt ungdommen. Det betyder at vi blander os, både på skrift og i tale, når muligheden byder sig. Hertil har organisationen udnævnt en række ordførere, der agerer som talerør og ansigt ud ad til, for de respektive områder. Ordførerne kan agere eksperter og støtte formandskabet i den daglige drift, men kan også stå på egne ben og bidrage med selvstændige budskaber, inden for organisationens rammer. Ordførerne er ikke organisatoriske, men derimod politiske. De skal sikre at Europæisk Ungdom har en stemme i debatten og at vi husker at holde fokus på den politiske dimension. Så organisationen fortsat har en holdning til den nyeste politiske udvikling og kan gøre sig selv spændende på den europæiske dagsorden, i dansk politik.

Internt i organisationen, er det ordførerne opgaver at hjælpe den politiske samtale på vej, så vi aktivt og vedholdende debattere og forholder os til den politiske udvikling, med et pro-europæisk udgangspunkt. Således organisationen bevarer et politisk element, der gør os relevante i debatten og at medlemmer føler deres politiske overbevisninger bliver taget alvorligt og udmønter sig i holdninger og handling.

Politisk aktivisme kan tage flere former. Indlæg i tidsskifter og på forskellige medier er oplagt til at forme debatten, mens mere personnær aktivitet som oplæg og besøg kan bruges til mere målrettet kontakt. Det er altid ordførerens individuelle baggrund der er vejledende for, hvordan den enkelte ordfører udmønter sit hverv. Således vil ordførernes enkelte færdigheder komme til udtryk forskelligt, i en refleksion af den person der besidder ordførerskabet. Samtidigt er det den siddende politiks næstformands ansvar at bistå ordførerne, med alt fra politisk indhold til praktiske forhold.

Summeret op, består retningslinjerne for ordførernes virke derved i

 • At facilitere den politiske samtale og debat intern i organisationen, så vi fortsat forbliver en forening med en politisk dimension.
 • At Europæisk Ungdom fortsat er til stede i medier og på offentlige platforme, så vores navn og dagsorden bliver synlig i den politiske verden.
 • At støtte formandskabet, såvel som det enkelte medlem med ekspertviden inden for respektive områder

 

Tildeling og fratagelse af et ordførerskab

Det er altid muligt for en ordfører at fratræde sit hverv med øjeblikkelig virkning, hvis personen der besidder mandatet selv ønsker det.

En person kan være ordfører for flere områder samtidigt.

Den siddende landsbestyrelse udnævner nye ordførere. Dette kan gøres med et simpelt flertal i landsbestyrelsen. I praksis sker dette ved at en kandidat sender en formel anmodning og ansøgning om et ordførerskab til landsbestyrelsen, der efterfølgende tager ansøgningen op på et kommende landsbestyrelsesmøde.

Samtidigt kan et simpelt flertal i landsbestyrelsen også fratage en person et ordførerskab.

Er en person valgt som ordfører, kan personen vælge at skifte sit ordførerskab ud med et andet tilgængeligt og frit ordførerskab. Dette kan ske, hvis et flertal af de valgte ordførere kan støtte ændringen. Ved stemmelighed træffer den politiske næstformand, som sidder med hovedansvaret for ordførerne, den endelig afgørelse.

Oprettelsen af nye ordførerskaber kræver mindst et simpelt flertal i landsbestyrelsen.

Et ordførerskab forpligter og ansvaret ligger hos den enkelte ordfører, der dog kan bidrage på sin egen måde.

Det er den politiske næstformands endelige ansvar at ordførerne lever op til deres hverv. Sidder ordførerne tilbage med spørgsmål, er det den politiske næstformands ansvar at hjælpe med at besvare dem, ligesom det er den siddende politiske næstformands ansvar at støtte op om ordførerne, med henblik på at give den nødvendige støtte den enkelte ordfører har behov for, både politisk og praktisk.

Samtidigt er det den politiske næstformands ansvar at landebestyrelsen kender til ordførernes arbejde og orientere herom på landbestyrelsesmøderne. Landbestyrelsen skal orienteres om ændringer hos ordførerne.

Ved tvivlsspørgsmål besidder landebestyrelsen altid den endelige afgørelse, ligesom landbestyrelsen besidder mulighed for at omgøre tidligere beslutninger relateret til ordførerskaberne.

Ordførerne udgør kernen i det politiske arbejde. Det forventes at ordførere går forrest i kampen for Europa og at ordførerne agerer rollemodeller for medlemmerne. Typisk vil en ordfører besidde en høj grad af anciennitet og politisk indsigt og viden, udover det enkelte medlem. Hertil kommer at ordførerne forventes selv at orientere sig om Europæisk Ungdom princip- og politiske program. I forlængelse forventes det også at en ordfører holder sig selv opdateret med den nyeste viden om Europa- og EU-politik.

Summeret op, består retningslinjerne for tildeling af et ordførerskab derved i

 • At tildelingen af mandatet ligger hos landsbestyrelsen, der også kan fratage mandatet igen. Det samme gør oprettelsen og nedlæggelsen af nye og gamle ordførerskaber.
 • At ordføreren går forrest og agere rollemodeller for medlemmerne, både socialt og politisk
 • At den politiske næstformand har det endelig ansvar for ordførerne og orientere om ordførernes arbejde til landbestyrelsen.
 • At ordførerne bidrager til foreningen og ikke forholder sig passivt, men aktivt opsøger muligheder for at bidrage til en politisk udvikling, debat og samtale. Både intern i Europæisk Ungdom, men også eksternt til andre foreninger, partier og almene borgere.

 

English version – Role of the speakers

European Youth strives to educate, inform and influence the Danish debate regarding the European Union, especially among young people. In practice, this mean that we stand up for Europe, both in speech and writing, when appropriate opportunities arrive. To this end, the organization has decided to appoint speakers, whose main objective is to promote the EU in their respective areas of policy. The speakers act as experts in their fields and can support the presidency when needed, but also act on their own accord with independent messages, if it is within the boundaries of the political program. The speakers are not organizational, but purely political in their role. They are here to make sure we keep a political debate within our own organization and to facility the political dimension. All of this, to make sure European youth continues to be relevant in the public eye and continues to hold political positions on the most pressing and relevant issues in the Danish EU-debate.

Internally, the speakers are responsible for shaping the political conversation, so that we continue to evaluate our own and other political actor’s stances, with a pro-European filter. The aim here is to make sure the members continue to feel their political views are taken serious while also amounting to action and political activism.

Activism can take many different forms. Writing papers and posting in various media is an obvious way to influence to debate in general, while more personal communication in the form of presentations can be used to influence smaller sections of society.
It is always the speakers individual background which guides their hand and the form of communication. Thus, different speakers will have different expressions. This reflects on the individual speaker, which we only celebrate as an expression of diversity.

At the same time, it is the current political vice-president’s responsibility to help the speakers with both the practical and political questions and work.

To sum up, the main points regarding the role of the speakers are thus

 • To facilitate the political conversation and debate internally, so European Youth continues as a political organization.
 • To make sure European Youth continues to be visible in the media and various public platforms.
 • The support the presidency, as well as the regular members, with expertize on their respective topics.

 

Allocation and withdrawal of a spokesmanship

PLEASE NOTE: THIS IS A TRANSLATION. THE DANISH VERSION IS THE BINDING PAPER

A speaker can withdraw at any moment, if the person so chooses.

A person can be a speaker of multiple areas at the same time.

The current national board can appoint new speakers.  This can be done with a simple majority by the national board. A person wishing to become a speaker can apply to the national board at any time and then the national board will process the application during an upcoming meeting.

A simple majority in the national board can also, at any time, remove a speaker from the respective position.

If a person is elected speaker, that person can switch the area of policy, if a majority of the speakers can support it. At a draw, the political vice-president has the final say.

The creation of new spokesmanships can only be done by a simple majority of the national board, during a meeting.

A speaker is responsible for their area of policy, but each spokesman can contribute in their own way.

The political vice president has the final responsibility regarding the speakers. If the speakers need help of any kind, it is up to the political vice president to support them.

At the same time, it is the responsibility of the political vice president, that the national board knows about the activities of the speakers and informs the national board at the given time. The national board must be informed about changes regarding the speakers.

If disagreement or doubt arises, the national board has the final say. Likewise, the national board can redo decisions related to the speakers.

The speakers are the core of the political workings. It is expected that the speakers act as role models for the regular members, both socially and politically. Typically, a speaker will be a more experienced, older and more knowledgeable person. Also, it is expected of the speakers that they orient themselves on the political program and always keep up to date on the newest information, both regarding European Youth, but also about European politics in general.

To sum up, the main points regarding the allocation and withdrawal of a spokesmanship are that

 • The allocation of a spokesmanship lies with the national board, which can also remove a spokesmanship with a simple majority. The same applies to the creation of new spokesmanships and the abandonment of a spokesmanship.
 • The Speakers are expected to act as role models, both socially and politically.
 • The political vice president has the final responsibility of the speakers and is expected to inform the national board about changes related to the speakers.
 • That the speakers act on their own and do not remain passive. They are expected to search for opportunities to influence the Danish political debate regarding Europe. Both internally and externally.