13
JAN
2018

LANDSMØDE 2018!

Posted By :
Comments : 0

Kære medlemmer (English below)

Det er nu blevet tid til foreningsårets vigtigste begivenhed. I indbydes hermed til Europæisk Ungdoms Landsmøde 2018. Landsmødet finder sted d. 2-4. marts i Aalborg. Det er på dette møde, at Europæisk Ungdom lægger sine politiske visioner og reviderer sine vedtægter. Det er også her den nye landsbestyrelse vælges.  Sidst men ikke mindst  er det også en fantastisk chance for at møde medlemmer af Europæisk Ungdom fra hele landet og lære ligesindede at kende. Hele gildet fås for 150 kroner inklusiv mad, overnatning og rejserefusion.

 

I kan se programmet herunder:

Fredag:

 • 17:00 – Ankomst og Check-in
 • 18:00 praktisk info og velkomst ved EUN
 • 18:15 – Socialt program
 • 19:00 – Overrækkelse af præmie for Golden Pen
 • 19:15 – Aftensmad (Baren åbner)
 • 20:00 – Socialt program
 • 24:00 baren lukker

 

Lørdag:

 • 08:00 – Morgenmad
 • 09:00 – Mødet åbnes af formanden og EUN
 • 09:15 – Formalia
  • Valg af referent
  • Valg af dirigent
  • Valg af af fem stemmetællere
 • 09:30
  • Beretninger ved formandskabet
   • Årsberetning ved Marcus Duch
   • Organisatorisk beretning ved Casper Pedersen
   • Politisk beretning ved Niels Frederiksen
  • 11:15 – pause
  • 11:30 – Tale ved ekstern taler
  • 11:45 – Behandling af politiske resolutioner
  • 13:45 – Frokost
  • 14:45 – Behandling af politiske resolutioner
  • 15:45 -Tale af Celine Geissmann (Medlem af JEFs bestyrelse)
  • 16:00 – Pause
  • 16:15 – Vedtægter
  • 18:15 – Landskassererens beretning med fremlæggelse af revideret regnskab og fremlæggelse af budgetforslag
   • Fastsættelse af kontingent
  • 19:45 – Omklædning og klargøring til spisning og galla
  • 20:00 – Aftensmad med tale fra Knut André Sanne fra Europeisk Ungdom
  • 21:00 – Fest

Søndag:

 • 09:00 – Morgenmad
 • 10:00 – Valghandlinger:
  • Landsformand
  • Politisk næstformand
  • Organisatorisk næstformand
  • Landskasserer
  • International sekretær
  • 3 medlemmer til bestyrelsen
  • 3 suppleanter til bestyrelsen
  • Revisor
  • 2 revisorsuppleanter
  • En repræsentant til Den Danske Europabevægelses hovedbestyrelse
  • 5 delegerede til Den Danske Europabevægelses landsmøde
 • 13:45 – Evt.
 • 14:00 – mødet lukkes ved den afgående landsformand og EUN
 • 14:15 – Evaluering
 • 14:30 – Frokost

 

Alt i skal gøre for at tilmelde jer er at følge dette link og udfylde formlen: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdWNmpdUWtziiB-ulAGDHd0Aq_cZEPvq51aBHY5HwzqeBpGqw/viewform?usp=sf_link. Overføre 150 kroner til: reg nr: 3001, Konto nr: 0005115140 eller til mobile pay på: 23 80 02 10 sammen med en besked hvor der står dit fulde navn+LM2018. Tilmelding og betaling skal ske før d. 16. februar.

Adressen for både landsmødet og overnatning er:

Sebbersundvej 2a
9220 Aalborg Øst

Indkomne forslag samt forslag til ændringer i vedtægterne, principprogrammet og nye resolutioner skal være bestyrelsen i hænde senest 4 uger før landsmødets afholdelse, hvorefter de offentliggøres senest 14 dage inden. Alle forslag skal foreligge skriftligt og kan sendes til marcus@euro.dk. Skabeloner forefindes på hjemmesiden under ”ressourcer”.

Ændringsforslag til de ovenstående nævnte forslag og bestående resolutioner i det politiske program kan fremsættes på selve landsmødet, indenfor de af dirigenten fastsatte frister.

Spørgsmål og forslag kan rettes til: info@euro.dk

Man kan stille op til alle poster til enhver tid, indtil den første stemme på posten er afgivet. Hvis man vil blive set af medlemmerne inden og motivere sit kandidatur inden landsmødet, så kan man sende sit kandidatur til info@euro.dk før d. 2 februar, for at det bliver lagt op på hjemmesiden. Vi glæder os til at se dig og alle dine venner til vores landsmøde.

 

Kan du ikke være der til Landsmødet? Frygt ej! Det er muligt at give din stemme til en anden deltage, hvis du sender en fuldmagt til casper@euro.dk. Hver deltager kan dog maks have én fuldmagt fra et andet medlem.  Fuldmagten finder du her og udfylder, så sendes den til casper@euro.dk og så kan din stemme stadig blive hørt! Deadline for indsendelse af fuldmagter er den 20. februar.

Venlige europæiske hilsner:

Bestyrelsen

Skabeloner til ændringsforslag til vedtægter og politiske resolutioner kan findes her:

Dear members

 

It is now time for the most important event this year in European Youth. You are hereby invited to the General Assembly of European Youth Denmark 2018 in Aalborg. The general assembly takes place the 2.-4. of March in Aalborg. It is at this meeting European Youth works out its political visions and revises its statutes. It is furthermore here the new national board is elected. Last but not least, it is an excellent opportunity to meet members of European Youth from all over the country and make new friends. The whole things cost only 150 kroner, and that includes food, accommodation and travel reimbursement.

 

You can see the program beneath:

 

Friday:

 • 17:00 – arrival and Check-in
 • 18:00 – Welcome and practical info by EUN
 • 18:15 – Social program
 • 19:00 – The winner of the Golden Pen gets her/his prize
 • 19:15 – Dinner (Bar opens)
 • 20:00 – Social program
 • 24:00 – bar closes

 

Saturday:

 • 08:00 – Breakfast
 • 09:15 – The meeting is opened by the President and EUN
 • 09:30 – Formalia
  • Election of Meeting conductors
  • Election of Referent
  • Electing an election committee (5 persons)
 • 09:45
  • Reports by the presidency
   • Yearly report by Marcus Duch
   • Organisational report by Casper Pedersen
   • Political report by Niels Frederiksen
  • 11:00 – Break
  • 11:15 – External Speaker
  • 11:30 – Adoption of political resolutions
  • 13:30 – Frokost
  • 14:30 – Adoption of political resolutions continues
  • 15:30 – Speech by Celine Geissmann (Member of the executive board of JEF)
  • 15:45 – Break
  • 16:00 – Statutes
  • 18:00 – The treasurer’s report with accounts and budgetproposal
   • Decision on membership fee for 2019
  • 19:30 – Preparation for dinner and gala
  • 19:45 – Dinner with speech by Knut André Sanne President of Norways European Youth
  • 20:45 – Party

 

Sunday:

 • 09:00 – Breakfast
 • 10:00 – Elections:
  • President
  • Political vice-president
  • Organisational vice-president
  • Treasurer
  • International secretary
  • 3 members of the board
  • 3 deputy-members of the board
  • Accountant
  • 2 deputy accountants
  • A representative to the board of the Danish European Movement
  • 5 Delegates to the General Assembly of the Danish European Movement
 • 13:45 – Any other business
 • 14:00 – The meeting is closed by the outgoing president and EUN
 • 14:15 – Evaluation
 • 14:30 – Lunch

 

The address for both the location and the accomodation is:

Sebbersundvej 2a
9220 Aalborg Øst

Incoming proposals and proposals for changes to the statutes, the program of principles and new resolutions need to be handed to the national board at least 4 weeks ahead of the General Assembly, after which they are published 14 days before the General Assembly. All proposals must be submitted in written form and can be sent via mail to marcus@euro.dk. Templates are available on the website under “ressources”.

Amendments to before mentioned proposals and standing resolutions in the political program can be proposed at the general assembly itself, within the deadlines set by the meeting conductors.

Any questions and proposals can be sent to: marcus@euro.dk

It is possible to run for all positions at any given time, until the first vote on the regarded position is cast. Any candidatures sent to marcus@euro.dk before the 2. of February will be published on the website.

All you have to do to sign up is follow this link and fill out the form: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdWNmpdUWtziiB-ulAGDHd0Aq_cZEPvq51aBHY5HwzqeBpGqw/viewform?usp=sf_link Transfer 150 kroner to reg nr: 3001, Konto nr: 0005115140 or on mobile pay at: 23 80 02 10  along with a message stating your full name+LM2018. Signing up and paying for your participation need to be done before the 16th of February.

 

Can’t attend the GA? Fear not! Your voice can still be heard by having another member vote for you! All you have to do is fill out the proxy form. However, participants at the GA can only have one proxy.  Make your voice heard and fill out this proxy form, and send it to casper@euro.dk! Deadline for proxy votes is the 20th of February.

Kind European regards:

The national board

You can find templates for changes to resolutions/statutes here.

 

Om forfatteren