Følgende vedtægtsændringsforslag er modtaget rettidigt og vil blive diskuteret til landsmødet d. 17. august 2013:

 

Ændringsforslag I:

Vedtægterne lyder:

§9 Landsmødets dagsorden

Dagsorden for det ordinære landsmøde skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent (kan ikke vælges til andet)
2. Valg af referent
3. Landsformanden eller en af Bestyrelsen udvalgt person aflægger politisk og organisatorisk beretning for det forgangne arbejdsår og giver oplæg til drøftelse.
4. Landskassereren eller en af Bestyrelsen udvalgt person forelægger det reviderede regnskab.
5. Fastsættelse af kontingent for såvel medlemmer som organisationer for det efterfølgende år.
6. Indkomne forslag

a. Vedtægtsændringer
b. Ændringsforslag til Europæisk Ungdoms politiske program
c. Vedtagelse af arbejdsprogram
d. Øvrige forslag

7. Valg af:

 1. Landsformand
 2. Organisatorisk Næstformand
 3. Politisk Næstformand
 4. International Sekretær
 5. 4 medlemmer til Bestyrelsen
 6. 2 suppleanter til Bestyrelsen
 7. Revisor
 8. 2 revisorsuppleanter
 9. En repræsentant til Den Danske Europabevægelses hovedbestyrelse
 10. 5 delegerede til Den Danske Europabevægelses landsmøde
 11. Det antal delegerede til JEF’s kongres, som Europæisk Ungdom havde ved den forudgående kongres.

 

Der foreslås følgende tilføjelse:

Stk. 2 På hvert ordinært landsmøde skal medlemmerne derudover tage stilling til, hvorvidt det politiske program skal revideres. Såfremt Landsmødet ønsker en revision af det politiske program nedsættes en af landsmødet valgt skrivegruppe. Skrivegruppen skal fremlægge deres udkast på næstkommende ordinære landsmøde.

 

Ændringsforslag II

Vedtægterne lyder:

§13 Bestyrelsen

Stk. 1 
Bestyrelsen er den øverste organisatoriske, økonomiske og politiske ledelse mellem landsmøderne, og behandler derudover eksklusionssager jf.§ 6. Den er desuden ansvarlig for internationale relationer, PR og kommunikation samt medlemmer.

Stk. 2
Bestyrelsen består af Landsformanden, Politisk Næstformand, Organisatorisk Næstformand, International sekretær, samt de 4 fritvalgte medlemmer på landsmødet. De 2 valgte suppleanter har møderet, men ikke stemmeret til bestyrelsesmøder medmindre de træder i stedet for et fraværende bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen består desuden af formændene fra lokalforeningerne eller en af lokalforeningen udpeget repræsentant. Lokalforeningsformændene eller lokalforeningsrepræsentanterne har stemmeret til bestyrelsesmøderne.

Stk 3.
Bestyrelsen konstituerer sig selv. Bestyrelsen vælger en landskasserer af sin midte efter førstkommende møde efter landsmødet.

Stk. 4
Bestyrelsen mødes minimum 4 gange årligt.

Stk. 5
Møder i Bestyrelsen skal indkaldes med minimum to ugers varsel. Landsformanden påser at fristen overholdes. Bestyrelsen indkaldes når landsformanden eller min. 3 medlemmer heraf kræver det.

 

Der foreslås følgende tilføjelse (et nyt stykke, som ikke erstatter det eksisterende stk. 6, men blok rykker dette og de efterfølgende):

Stk. 6 Dagsorden, bilagskompendium samt appendix skal offentliggøres på Europæisk Ungdoms hjemmeside senest en uge før afholdelsen af hvert bestyrelsesmøde.

 

Ændringsforslag til ændringsforslag I

Ændringsforslaget tilføjer stk. 2, som lyder:

Stk. 2 På hvert ordinært landsmøde skal medlemmerne derudover tage stilling til, hvorvidt det politiske program skal revideres. Såfremt Landsmødet ønsker en revision af det politiske program nedsættes en af landsmødet valgt skrivegruppe. Skrivegruppen skal fremlægge deres udkast på næstkommende ordinære landsmøde.

Dette foreslås ændret til:

Stk. 2 På hvert ordinært landsmøde skal medlemmerne derudover tage stilling til, hvorvidt det politiske program skal revideres. Såfremt Landsmødet ønsker en revision af det politiske program nedsættes en af landsmødet valgt skrivegruppe, under den politiske næstformand. Skrivegruppen skal fremlægge deres udkast på næstkommende ordinære landsmøde. Skrivegruppen har ligeledes mulighed for at indsupplere yderligere medlemmer af gruppen løbende.

 

Ændringsforslag til ændringsforslag II

Ændringsforslaget tilføjer stk. 6, som lyder:

Stk. 6 Dagsorden, bilagskompendium samt appendix skal offentliggøres på Europæisk Ungdoms hjemmeside senest en uge før afholdelsen af hvert bestyrelsesmøde.

Dette foreslås ændret til:

Stk. 6 Dagsorden, evt. bilagskompendium samt appendix skal offentliggøres på Europæisk Ungdoms hjemmeside senest en uge før afholdelsen af hvert bestyrelsesmøde.