eu-banner-02

Indledning

Europæisk Ungdom er en tværpolitisk ungdomsforening, der på tværs af ideologiske skel kæmper for to fælles målsætninger:

  • at Den Europæiske Union bevares, fordi den har sikret fred, frihed og demokrati i Europa.
  • at Den Europæiske Union forbedres i en retning, som kan intensivere samarbejdet, gøre det mere demokratisk og som bygger på føderale principper, hvor borgerne har indflydelse på alle niveauer af det politiske system.

Vores program er opdelt i to overordnede afsnit:

1. Principprogrammet
2. Det Politiske Program 

Principprogrammet blev enstemmigt vedtaget ved Landsmødet d. 28/02-2015.

Principprogram

Europæisk Ungdoms værdier

Fred

Den første og grundlæggende værdi for Europæisk Ungdom Danmark tager udgangspunkt i idéen og målsætningen om, at ingen europæiske lande længere hverken bør eller skal gå i krig.
Krig som værktøj mellem stater anser vi som udgangspunkt for at være unødvendig, og vi vil til enhver tid søge at løse konflikter med diplomatisk snilde og mere blød magtanvendelse.

EU har siden kul- og stålunionens oprettelse i efterdønningerne af 2. verdenskrig arbejdet for at minimere risikoen for krige mellem de europæiske nationer.
Dette blev anerkendt ved uddelingen af Nobels Fredspris i år, og det er én af årsagerne til, at vi er tilhængere af det europæiske projekt: Vi er en række nationer med grundlæggende fælles værdier og idéer. Vi bør samles om dem i stedet for at bekrige hinanden, hvor vi adskiller os.

Frihed

Frihed for det enkelte menneske og en anerkendelse af menneskets ukrænkelige rettigheder er den anden af kerneværdierne for Europæisk Ungdom Danmark. Vi mener, at mennesket er ukrænkeligt i sit væsen og har ret til at blive behandlet lige uanset køn, etnicitet eller seksuel orientering. Udgangspunktet for vores værdier findes i den europæiske menneskerettighedskonvention, om end den ikke nødvendigvis begrænses af denne.

Ydermere mener vi, at EU er et projekt af mennesker, for mennesker.
Den fri bevægelighed er et af de stærkeste resultater af EU-samarbejdet: Det frigør mennesker til at omgås mennesker uden statslige barrierer, der skelner mellem A- og B-mennesker; til fordel for os alle.

Det giver os retten til at rejse, hvorhen vi vil, søge arbejde, hvor vi vil, og leve med hvem, vi vil, uanset nationalitet.
Det tillader os at være mennesker uden at ligge hæmninger i vejen for os, opstille barrierer eller bygge mure imellem os. EU fordrer grænseløse relationer, respekt for forskellighed og fri kærlighed.

Demokrati

Den tredje og klart centrale værdi for Europæisk Ungdom Danmark er demokrati.
Demokratiet er centralt for Europæisk Ungdom Danmark, da det er den mindst ringe styreform for menneskene og er den styreform, der bedst støtter op om menneskets frihed.
EU har været en solid støtte for de central- og østeuropæiske lande, der efter 1989 slap fri fra Sovjetunionens jerngreb. I dag er for eksempel Polen et stærkt demokrati ligesom de baltiske lande.

Denne tredje og sidste værdi er central, fordi den er, hvad der binder de ovenstående værdier sammen. For fredelig sameksistens kræves der dialog i stedet for konflikt og krig, og for bedst at facilitere menneskets friheder bør man også åbne staten op for deres ønsker.

Vi anser det europæiske projekt som værende en katalysator for demokratiseringen af nærområderne og anerkender det som værende et gode.

EU handler om fælles værdier, fælles løsninger og solidaritet

Når problemer rammer i ét land, har vi gennem historien set, hvordan de kan sprede sig til sine naboer. Vi ved, at mange af nutidens problemer ikke kan løses nationalt. Hvad enten der er tale om finanskriser, menneskelige katastrofer eller klima- og miljøproblemer, så er det problemer, der rammer vores gensidige afhængighed og derfor fordrer fælles løsninger.

Fælles Europæiske standarder for anvendelsen af kemi i fødevarer, udledningen af CO2 og fælles investering i forskning inden for bæredygtige energikilder lægger pres på staterne til at arbejde for det fælles bedste til gavn for de europæiske borgere og resten af verden.
Derfor mener vi af princip, at vi skal bevæge os imod et bedre samarbejde på Europæisk plan gennem bl.a. fælles finanspolitik, et stærkere retsligt samarbejde og ambitiøse klima- og miljømålsætninger.
Dette kombineret med en fælles stræben mod ophævelsen af diskrimination, både etnisk og kønslig, er blandt kerneprincipperne for Europæisk Ungdom og vores målsætninger for det europæiske samarbejde.
Vi er forenet i forskellighed. For en fælles fremtid. En bedre fremtid.

EU’s fremtidige opbygning

Selvom EU er ”sui generis”, den eneste af sin art, så er EU ikke skabt i et vakuum.
Uden om EU ligger andre stater med hver deres interesser, mål og midler til at opnå disse.

EU skal gennem sit fokus på mennesker og deres rettigheder fungere både som en soft-power supermagt men skal også integreres til én samlet stemme, når der skal føres udenrigspolitik. Dette kræver naturligvis også en yderligere integration af forsvarssamarbejdet for at underbygge vores fælles stemme i en tiltagende kaotisk verden.

På samme måde skal EU i fremtiden kunne føre en samlet finanspolitik for Eurozonen, da en fælles valuta ikke har nogen gang på jorden, hvis der ikke er en fælles finanspolitik. Sidstnævnte var en dyrekøbt lektie under Eurokrisen.

Derfor opfordrer vi medlemsstaterne i EU til at droppe de indre magtkampe og i stedet tænke på deres borgere som en helhed, så vi i samlet flok kan føre en stærk politik på såvel finans-, klima-, og udenrigsområdet; En politik der ikke blot tilgodeser hver vores lille enklave men derimod det brede europæiske fællesskab, som vi er samlet i.

Derfor går vi i Europæisk Ungdom ind for et føderalt Europa baseret på principperne om subsidiaritet, hvor medlemsstaterne samler deres suverænitet hos EU på de områder, hvor det giver mening, samtidig med at man har respekt for, at den nationale kontekst kan legitimere et vist nationalt råderum. Dette er den bedste løsning for det europæiske folk.

Vores principper handler om menneskene i Europa, ikke staterne.
Derfor skal der være en styrkelse af Europaparlamentet, der skal fungere som folkets talerør og som, i forlængelse af vores demokratiske værdier, netop derfor også skal have større magt, evt. på bekostning af Kommissionen.

Introduction – English Version

European Youth Denmark is a cross political youth organization, which fights for two separate goals, regardless of our members party political affiliations.

  1. That the European Union is preserved, because it has maintained peace, freedom and democracy in Europe.
  2. That the European Union continually evolves in a direction which promotes ever closer corporation, more democracy and federal principles, where the citizens of the union have an active influence on all levels of the political system.

Our program is separated into two main parts.

  1. The program of principles – Our foundation and the core values we believe in
  2. The political program – Our resolutions, covering a variety of specific politics across different political areas.

 

Please notice that the political program is only available in English, while the program of principles appears in both Danish and English. The program of principles was adopted by consensus at the national general assembly on the 28th of February 2015.

Program of Principles

The values of European Youth

Updated: March 2018

Peace

The first and foundational value for European Youth Denmark is grounded in the idea and aim that no European country ever must, nor should, go to war.

We consider war as a tool between states to be unnecessary and will at any time propose and support the use of diplomatic skills and soft power as tools for conflict solving.

The EU has, since the creation of the coal and steel community following World War Two, worked to minimize the risk of war between the European nations.

This effort was acknowledged by the Nobel peace prize of 2012 and it is one of the reasons we are followers of the European project: We are a collective group of nations with a basic set common values and ideas. We should stand united on these values, instead of waging war where we differ.

Freedom

Freedom for the individual and an acknowledgement of every human’s inviolable rights is the second core value for European Youth Denmark. We believe that every person deserves to be treated fairly and equal, regardless of gender, ethnicity or sexual orientation.

The starting point for our values can be found in the European Convention of human rights, albeit not limited hereby.

Furthermore, we believe that the EU is a project by people, for people. The free movement is one of the strongest results shown by the EU: It frees people to interact with each other without the boundaries set by states, which group people into A and B categories. It is to everyone’s advantage.

It gives us the right to travel wherever we want, search for work where we want and to live with whom we want, despite nationality. It allows us to be human without inhibitions, barriers or building walls between us. The EU demands boundless relations, respect for diversity and free love.

Democracy

The third and clearly central value for European Youth Denmark is democracy.

Democracy is central to European Youth Denmark, as it is the least poor form of governance for humans and is the form of government that best supports human freedom.

The EU has been a solid support for the central and eastern European countries, which after 1989 left the Soviet Union’s iron grip. Today, for example, Poland is a strong democracy like the Baltic countries

This third and last value is central because it is what binds the above values ​​together. For peaceful coexistence, dialogue is required instead of conflict and war, and to best facilitate human freedoms, one should also open the state to the peoples wishes.

We consider the European project to be a catalyst for democratization of the neighboring areas of the union and acknowledge it as positive force.

The EU is about shared values, common solutions and solidarity

When problems arise in one country, we have seen through history how they can spread to their neighbors. We know that many of today’s problems cannot be solved nationally.

Whether it’s financial crises, human disasters or climate and environmental issues, these are problems that affect our mutual interdependency and therefore require common solutions.

Common European standards for the use of chemistry in food, CO2 emissions and joint investment in sustainable energy research pressures the European states to work for the common good and thus the benefit of the European citizens and the rest of the world.

Therefore, we hold the opinion that we must move towards better cooperation at the European level, through common fiscal policy, stronger judicial cooperation and ambitious climate and environmental objectives.

This, combined with a united strive towards the elimination of discrimination, both ethnic and gender based, are among the core principles of European Youth and our objectives for European cooperation.

We are united in diversity. For a common future. A better future.

The future of the EU

Although the EU is a “sui generis”, the only one of its kind, the EU is not created in a vacuum.

Outside the EU we find other states, each with their own interests, goals and means to achieve them.

Through its focus on people and their rights, the EU must act as a soft-power superpower but must also be integrated into one single voice when foreign policy is to be decided upon.

This, of course, also requires further integration in defense cooperation, to support our common voice in an increasingly chaotic world.

Likewise, in the future, the EU should be able to pursue a comprehensive fiscal policy for the Eurozone, as a single currency is not sustainable if there is no common fiscal policy. The latter was an expensive lesson during the Euro crisis.

Therefore, we urge the EU Member States to leave behind the internal struggles of power and instead think of their citizens, so that we can pursue a strong policy in areas like finance, climate and foreign affairs. A policy that not only accommodates each of our small enclaves, but the wide European community which we are all part of.

This is why European Youth is in favor of a federal Europe, based on the principles of subsidiarity, where Member States join their sovereignty within the EU in areas where it makes sense, while respecting that the national context can legitimize a certain national leeway. This is the best solution for the European people.

Our principles are about the people of Europe, not the states.

Therefore, a strengthening of the European Parliament is required, which will act as the voice of the people and, as a consequence of our democratic values, must therefore also be granted more power, possibly at the expense of the Commission.

Political Program – Adopted at the national Assembly 2017

Below you will find our political program and with it, the content of our specific policies on a variety of topics. Want to change something or perhaps add a new section? See this page for the process behind it.

European Parliament Elections

European Youth highlighting the issue related to the low participation of Danish citizens in the European Parliament elections and stressing the importance of democratic participation in decision-making, aims to increase voter participation through awareness raising campaigns. We call upon the political institutions and other actors in the society to elevate the importance of European Parliament elections, in order to secure an increase in voter participation and democratic legitimacy.

European Youth is concerned with the insufficient European Parliament elections coverage in the national media and therefore believes it is one of the main reasons for low voter participation. We call upon the national media to give more exposure to the European level of our democracy, in order for the Danish citizens to be able to make an informed choice.

European Youth is aware that a sizable part of the population feels detached from the European institutions and are unable to understand the technical language used in communication. We therefore call upon the European institutions to use everyday language in their communication, so that every citizen, regardless of background, can understand and follow their activity.

European Youth deplores the quality of the debates around the European issues between the Danish politicians, and calls upon the Danish political parties to train their debaters with all the facts and information necessary to have a proper debate.

European Youth urges the Danish national parties to use the European Parliament as a platform for solutions, regarding issues of European nature, instead of campaigning for a national agenda during elections to the European parliament. In addition, we urge the national Danish parties to be honest about the political results that originate from the European Union and not take these victories for granted, nor frame these results as national political craftsmanship, but rather international agreement and a willingness to compromise for the betterment of the union and its member states.

Tax Evasion

European Youth is deeply worried with the issue of tax evasion and its negative effects on society, in addition to its effects on a fair market competition. We call upon the European Union to develop a plan to internationally combat the extensive issue of tax evasion. Member state countries should not be allowed to make deals with other countries or multinational companies that effectively evade taxation from other EU member states. Since multinational companies evading taxes clearly is a cross boarder issues, this issue should be handled at the European level and not at a national level. Multinational issues, by nature, require multinational solutions, which only the European Union is equipped to handle in Europe.

Additionally, European Youth calls for sanctions and foreign aid reductions aimed towards states that refuse to cooperate or actively deter EU efforts against tax evasion.

European Youth believes that European Union must consider sustainable economic development that secures a fair share of wealth. We argue the solution can be found in creating a common basis for taxation for multinational companies, which will put an end to the fiscal competition among states within the Union. The European Union needs to guarantee an elevated level of transparency across Europe and create a global standard for the automatic exchange of information.

As a result, on the reforms taking place within the European Union, we will push forward that the EU takes a strong stand against tax evasion in third countries. The European Union must act as a global actor in securing a fair taxation system and elimination of tax evasion. Transparency in taxes must be secured for all, creating a higher level of trust and solidarity among the citizens. Only a strong European Union can make this a reality, whereas the member states individually not do nothing to effectively combat issues related to tax evasion.

Promoting a Sustainable European Labour Market

European Youth supports European Union in continuing to secure the freedom of movement for workers. In practice, we argue for common minimal standards across EU-member states must be set to avoid social dumping and convergence of social rights at the lowest common denominator. European member states must come together and establish an ambitious mobility plan that endorses social rights across countries, as well as securing the implementation of already existing initiatives. No worker must ever experience fewer rights than a citizen of another European Union member state. European Union must create common minimal standards for all, without compromising the minimum wages and/or collective agreements in each member state.

A Europe with Gender Equality

European Youth supports the elimination of structural differences between genders in Europe. We encourage European Union to take on a new European approach to increase women’s participation in the labour market while eliminating the gender pay gap. European Union shall secure equal opportunities and equal pay for the same work in all occupations.

European Youth believes that European Union shall secure a work/life balance at all workplaces and across sectors. We argue this will only occur if European Union works towards ensuring that all member states implement equal parental leave rights with no discrimination.

European Union must secure an increase of equality between women and men in decision-making processes. The European Union shall seek to improve the gender balance in political decision-making and continue to encourage activities promoting gender balance in political and public decision-making positions.

Trade policies

European Youth is viewing with deep concern the political developments in the world that can potentially affect the single market. We take a stand against protectionism, as it is important for the health of the European economy that the trade flows remain open.

Temporary Border Controls

European Youth reiterates its opposition to temporary border controls and its deep support for the freedom of mobility of workers, goods and services. We believe that companies and citizens are losing wealth each day the temporary border controls are still in place, and we strongly advocate for their immediate removal.

Digital Single Market

European Youth supports the implementation of Digital Single Market, and the creation of the fifth freedom in the single market in regards to digital and online properties. We believe that this will create more competition and more cross-border trade of services and goods, with positive effects over the European economy.

British exit of the European Union

European Youth stresses the importance of the trade between United Kingdom and European Union, and calls upon the British government to accept freedom of movement in order to have access to the single market. We consider the four freedoms to be quintessential to the existence of the European Union and therefore compromise shall not be made upon them.

Free Trade Agreements

European Youth supports the free trade agreement between the EU and Canada, CETA, and reiterates the importance of the European Union opening up to other markets and increasing trade. We commend the elimination of VISA’s towards Canada for all the European Union member states.

European Youth support the free trade agreement between EU and USA, TTIP, and reiterates the importance of free flows on the global market. We are concerned with the new leadership of USA, and their opinion of free trade, and therefore have little hope for the agreement to actually become a reality. However, in case the negotiations go further, European Union shall ensure that the free trade agreement follows European standards and constrain USA to comply.

A Federal Europe

Viewing the rise of populism and the recent developments in regards to the refugee crisis, military threats, and economic crisis as a direct threat to European solidarity, European Youth calls upon member states for greater cooperation. We deeply believe that only by working together, developing progressive and sustainable solutions the European project can withstand the challenges. European Youth reiterates its conviction that the creation of European Federation should be next step in the European integration.

European Youth calls therefore upon Danish and European politicians to reorganize the EU into a federal democracy in which citizen can trust due to the policy being a direct result of democratic formed majorities in the European Parliament.

We therefore ask for:

  • A strengthening of the European Parliament, by giving the members of the parliament the right to perform legislation on their own, by submitting law proposals in the parliament.
  • To retract the right of the EU commission to submit law proposals on its own, and limit the EU commission to administrate and control already passed laws.
  • To recruit EU decision makers – commissioners – out of a formed coalition in the European Parliament, without a majority in parliament against it. Commissioners will be thereby as parliamentarians able to submit laws.

These changes will result in the EUs decision makers in the EU commission being directly elected members of the European Parliament, ensuring that each law is rooted to an elected representative and that dissatisfaction with the application of laws in the EU can be expressed at the ballot box. The council of ministers – the member states legislative chamber – keeps it current role, and can beside the parliament submit laws and EU law proposals will continue to require the councils consent.

Such a reorganisation of EU parliament will recreate trust in the union. This will be the case because on one hand the citizen deeply unhappy with the way politics is decided in the union gain a chain of command alike the national one, and on the other hand the citizen dissatisfied with EU policy will gain influence in it. Also, EU policy being rooted in democratic majorities from proposal to application is an intrinsically admirable good.

Common Security Policy

European Youth is concerned with the security situation around Europe which has worsened significantly in recent years, due to challenges such as terrorism, hybrid threats or cyber and energy insecurity, which no country can adequately handle alone. Therefore, we advocate for a higher European military cooperation.

Security threats used to be internal and the single market solved the problem thereof. Now that the security threats are coming from outside of the Union, there is a need for the Union to come together in terms of security policy. This is another reason why European Youth is in favour of a closer cooperation within the field of security policy. Furthermore, the European Youth prefers for the Danish opt-outs on CSDP to be abolished.

European Youth calls upon the president of USA to stop its support for movements that wish the break-up of the European Union, as we consider USA to be an important and historical partner of the European Union and therefore it would not be in the best interest of our alliance.

European Youth viewing the current situation, with USA electing an anti-European president, and Russia continuously looming over our Eastern states, and being aware of the need for the European Union to not be caught unprepared, is advocating for a strong Security Union, which includes a strong United Army.

European Youth welcomes the establishment of the European Border and Coast Guard, and advocates for its further development, towards moving all national border and coast guards, at the external borders of the European Union.

European Youth doesn’t recognize the need of borders between member’s states of the European Union, and strongly argues against wasting resources on them. However, European Youth considers the external borders to be of utmost importance and therefore should be well protected.

European Youth is deeply concerned with the current situation concerning the role of the Danish police in EUROPOL and does not find the current arrangement satisfactory. European Youth therefore calls for a complete abolishment of the Danish opt-out on justice and home affairs, so that Denmark can become a fully functioning member of EUROPOL and contribute on all accounts, in the fight against international crime and terrorism.

European Youth welcomes the establishment of the European Counter Terrorism Centre, and advocates for the transfer of resources from national programmes against terrorism to the European Counter Terrorism Centre for more efficiency and better management, that shall yield better results in preventing terrorism.

Energy Union and Climate Action

European Youth deeply supports the establishment of the European Energy Union, which will result in energy independence, higher percentage of renewable energy used, increased energy efficiency and decreased cost for the European citizens.

European Youth Denmark acclaims the started process towards 100% renewable energy use through the implementation of the European Energy Union, and proposes a unified waste treatment strategy by the establishment of a possible Waste Treatment Union, towards an efficient circular economy.

European Youth demands that the Danish government, swiftly approves the European Energy Union, as it is in the interest of both citizens and government. As part of a European Energy Union, Denmark will be able to achieve 100% renewable energy, with a fully decarbonised society.

European Youth views the establishment of the European Energy Union as a great solution towards reducing unemployment and saving our planet.

European Youth considers the future of our planet to be of utmost importance, and therefore strongly demands from the European Union more ambitious goals in this matter. We consider that the greenhouse gas emissions shall be cut by 50% until 2025, instead of 20% until 2020. We also consider that the share of renewable energy shall be over 50% until 2025, instead of 27% until 2030. Climate-related expenditure shall comprise more than 40% of the EU budget as it is the greatest challenge of our generation.

European Youth believes that the future generations have the right to live on a green clean planet, with a stable climate, and that this right shall become enshrined in the human rights conventions.

European Youth supports low-emissions mobility, and therefore strongly supports driverless cars, car sharing and other similar models, electric cars and magnetic-based public transport. European Youth encourages the Danish government to take radical measures to ensure the transition to low-emissions mobility happens swiftly and smoothly.

European Youth commends Denmark for their strong interest in developing green technology, and therefore encourages other states of the Union to follow example.

Brexit

European Youth Denmark support Young European Movement United Kingdom and their endeavor to keep Scotland in the European Union

Give power to the Parliament – the representatives of the people

In the EU, the most important decisions are primarily negotiated by the Council of Ministers.
Instead of being taken by the European Parliament, negotiating and voting takes place behind closed doors. An individual’s possibility to influence the political direction of the EU is therefore limited. In addition, the very complex EU institutional structure, which is not easily
understood, has a negative impact on the Europeans’ interest in the integration project. To automatically publish the voting results in the Council of Ministers would partially solve the problem and be a good start.

To solve this, the use of “classified” documents on voting results and the process leading up to it should be limited, where it is today the default option, resulting in a closed and non-transparent institution. In the long term, however, the solution must be a more powerful European Parliament. The Parliament should have the right of initiative that gives more power to the people’s representatives and enables them to realize the ideas that they were elected for. The Commission and European Parliament should therefore have equal right of initiative for proposing European legislation. A proposal should go from the Commission to the Parliament, or vice versa, and then to the Council of Ministers, whereas currently both the Parliament and the Council of Ministers must vote in favor of a proposal to get it carried through.
A stronger European Parliament would also increase the media’s coverage of European issues and thereby broaden the public engagement in common affairs.

On secret ballot voting in the European parliament

The Rules of Procedure of the European Parliament (Title 6, Chapter 5, Rule 169, Sections 2 and 3) allow for secret ballot voting (anonymous voting) when requested by at least 20 percent of the MEP’s; 53. Secret ballot voting has been used frequently in the past,

especially for more controversial proposals like the Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA).

We believe in the ability for citizens to track the voting history of their representatives as a fundamental part of a representative democratic system. Secret ballot voting increases the influence of special interest lobby organizations, as MEP’s might vote without considering

the views of their electorate. Secret ballot voting is only an acceptable procedure when votes are cast on the appointment of persons for specific functions and thus a European Parliament without secret ballot voting on all other proposals will improve transparency and

democracy. We thus call upon the European Parliament in general to specifically pledge for a removal of secret ballot voting from the Rules of Procedure of the European Parliament.

European Youth hypothetically endorse a referendum on Danish membership of EU.

No country should be forced to stay inside in a community, if a majority of their population is against membership. By denying the proposal from the Daxit’eers to have a referendum on Danish EU-membership, we are aiding their populist agenda. The Daxit’eers argue that only the “elite” benefits from EU-membership.
The pro-European political actors in Denmark involuntarily confirms this theory, when they reject the idea of letting the people vote on this matter. In European Youth we are 100% convinced of the fact, that EU-membership benefits every citizen. As a result, we are not afraid of listening to the will of the people, as we are certain that a referendum on Danish membership of EU would result in a great majority of stay-votes. In addition, we hope that a membership-referendum would lead to a more substantial EU-debate in the Danish media with more focus on actual policy and less focus on the leave/stay-debate.

In sum, European Youth supports a hypothetical referendum on Danish EU-membership, even though this is very unlikely.

European Youth supports the notion of discontinuing the EU-Parliament in Strasbourg, France.

Each month the entirety of the members of the EU parliament and their advisors travel to Strasbourg to attend parliamentary duties. This leads to a significant increase in bureaucracy and transport. A study by the EU parliament shows that €103 million could be saved annually  by discontinuing migration between Brussels and Strasbourg. European Youth acknowledges the fact, that discontinuing the EU parliament in Strasbourg requires an amendment to the Treaty of the European Union, which then requires unanimity among all EU member states.
In sum, European Youth supports the notion of discontinuing the EU parliament in Strasbourg.

We call for transnational election lists

European Youth Denmark recognizes the need to further develop the European democracy. We call for transnational election lists. We as European should have the right to vote for any candidate no matter the candidates nationality. This will strengthen the European democratic

platform, and force decision makers to present real European political solutions to solve the problems Europe is facing. This will enable EU citizens and media to be more involved in our European democracy. As EU citizens we feel represented just as well by a Swede as a

German. we do not think political representation is limited to geographic borders, but to political and ideological beliefs. We are furthermore convinced that national elected members of parliament is still important in order to secure that all corners of Europe is represented in our European democracy.

A Common Consolidated Corporate Tax Base

European Youth believes that European Union must consider sustainable economic development that secures a fair share of wealth. We argue the solution can be found in creating a common code for taxation for multinational companies, which will put an end to the fiscal competition among states within the Union. The European Union needs to guarantee an elevated level of transparency across Europe and create a global standard for the automatic exchange of information. European Youth believes that European Union must consider sustainable economic development that secures a fair share of wealth. We argue the solution can be found in creating a common basis for taxation for multinational companies, which will put an end to the fiscal competition among states within the Union. This can be achieved by pushing forward with the implementation of the Common Consolidated Corporate Tax Base proposal, which will streamline the rules for how corporations calculate their EU taxes, as well as eliminate internal taxation arbitrage. The European Union needs to guarantee an elevated level of transparency across Europe and create a global standard for the automatic exchange of information.

The Copenhagen Criteria must be met – also after joining the union

The Copenhagen Criteria serve a powerful and important function. They surround the foundation of our values and should always be the least acceptable standard for membership of the European Union, not a checklist you can cross off to become a member.

Sadly, in recent years, we have seen a slow decline in several countries in relation to their fulfillment of the criteria. European Youth thus calls upon the European institutions to help ensure that every single member state upholds the criteria continuously and that they are
not ignored after membership of our political union is obtained.

Keep and strengthen the Erasmus program

Cross-border exchange enriches us all. No program in the EU serves this function better than the Erasmus program and few programs have been as successful and popular. European Youth thus calls for a strengthening financially of the program and point to the importance that the program is not cut, as it exemplifies the very best our union has to offer.

Reverse Brexit – in time

The UK’s decision to leave the EU is the consequence of several decades of willful misinformation by the British political class. The British have been instrumental in advancing EU legislation in many areas, especially within finance, but their efforts in private have not matched the public utterings of their politicians and their consistent blocking of necessary european reforms, eg. PESCO.

An eventual attempt by Britain to rescind Article 50 should therefore only be permitted provided that their unique membership privileges and rebates are renegotiated. Every member state should be treated equally. Should the British wish to return to the European community, after having left,  it would have to be on equal footing with every other state – and as committed Europeans, not euroskeptics.

Support the European Movement in the UK

In these dark times, our British friends in the European Movement UK needs all our help. The fight for a united Europe continues and even though Brexit is a reality, it doesn’t mean that we have lost. Rather, we will rise again and continue the fight, as we are emboldened by

the European Movement in the United Kingdom and their everlasting campaign. European Youth Denmark supports the European Movement in the United Kingdom in their struggle to rejoin the European Union.

 

 

 

 

Til toppen