04
SEP
2016

Aalborg-Erklæringen 2016

Posted By :
Comments : 0

Aalborg-Erklæringen 2016

Den danske ungdoms prioriteringer til det danske medlemskab af den Europæiske Union, september 2016.

Af: Danmarks Socialdemokratiske Ungdom, Europæisk Ungdom Danmark, Konservativ Ungdom, Radikal Ungdom, SF Ungdom, SILBA – Initative for dialogue and democracy, Venstres Ungdom og AIESEC.

DSC_2112

Resume

Den 3. september 2016 mødtes en række af de største danske ungdomsorganisationer for at drøfte ungdommens prioriteringer for det danske medlemskab af den Europæiske Union. Ved Ungdommens Topledermøde 2016 i Aalborg blev det slået fast, at den danske ungdom fortsat ønsker medlemskab af EU og bl.a. øget samarbejde omkring uddannelse og handel.

Præambel

Europa står over for historiske udfordringer: For første gang i unionens levetid har et medlemsland valgt at stemme sig ud af den Europæiske Union og ønsker at forlade samarbejdet. Samtidig er øget euroskepsis dominerende i den offentlige debat både i Danmark og i de øvrige medlemsstater samtidig med, at folk nære mindre tillid til de politiske institutioner og politikere end tidligere. Senest i Danmark stemte danskerne nej til omdannelsen af retsforholdet, hollænderne stemte nej til Associeringsaftalen med Ukraine og Storbritannien stemte i juni 2016 for at forlade det europæiske samarbejde. Dette er dybt bekymrende for det nuværende og kommende samarbejde i EU, samt for unges fremtid i Europa. Samarbejdet mellem folkene i Europa danner fundamentet for en fredelig og velstående fremtid i Europa, især for ungdommen, der historisk har nydt et væld af friheder og muligheder gennem en åbning af de europæiske nationalstater over for hinanden,

da tilsidesættelsen af samarbejdet i fortiden har ført til foragt for menneskerettigheder og barbariske handlinger, og da skabelsen af et europæisk fællesskab har understøttet etableringen af et samfund af demokratier i Europa, hvor menneskene nyder tale- og trosfrihed og frihed fra frygt og nød,

da Europa står overfor et flertal af udfordringer, blandt andet klimaforandringer, globalisering, kriminalitet, skattely, flygtningestrømme fra krigs- og sultramte lande, der er uløselig inden for traditionelle nationalstatslige rammer og dermed kræver en koordinering og institutionalisering af løsninger,

da EU som institution for det europæiske projekt har været under pres i forhold til at kunne løse de udfordringer der går på tværs af grænserne,

da seneste udviklinger med folkeafstemninger i Storbritannien, Danmark og Nederlandene udviser en utilfredshed med EU-samarbejdet,

da den uheldige situation, som ungdommen i Storbritannien nu befinder sig i, med udsigten til at forlade den Europæiske Union, på trods af at et flertal havde stemt for at forblive,

proklamerer vi, et bredt udsnit af den danske ungdom, der enige om, at Danmark nu og i fremtiden fortsat skal være medlem af den Europæiske Union, og at det danske medlemskab af EU er i danskernes og særligt den danske ungdoms interesse, følgende erklæring:

 

Uddannelse

Den danske ungdom ønsker, at den succesfulde ERASMUS-ordning, som har givet millioner af europæiske unge mulighed for udveksling og uddannelse på tværs af kontinentet, og som har hjulpet med at bringe os tættere sammen gennem dialog og kulturmøder, styrkes yderligere gennem øgede funding. Derudover ønsker vi at der skal gøres mere opmærksom på muligheden for praktik i udlandet, særligt for unge der går på de kortere uddannelser.

Den danske ungdom ønsker, at den Europæiske Union øger indsatsen på både på Bologna- og Copenhagen Process, med den klare målsætning, at uddannelser på alle niveauer gennemført i EU’s medlemslande anerkendes nationalstaterne imellem. Det giver langt flere unge mulighed for at søge arbejde på lige vilkår på det indre marked.

 

Frihandel

Vi konstaterer at det indre marked har skabt utrolig vækst og velstand i Europa. Det indre marked har dog sine begrænsninger. Navnlig så er digitale varer og tjenesteydelser ikke tilstrækkeligt inkluderet i det indre marked. Vi ser derfor at det er af stor vigtighed for fremtiden for europæisk økonomi, at fællesmarkedet færdiggøres og inkluderer alle former for varer og tjenesteydelser, heriblandt digitale.

Vi ønsker et mere åbent økonomisk europæisk marked, der ikke frygter udefrakommende konkurrence. Derfor ser vi gerne landbrugsstøtten afskaffet, og den europæiske toldbarriere gradvist nedtrappet. Dette er tiltag der vil øge væksten indenfor for EU og i resten af omverdenen.

Vi ser med bekymring på den seneste udvikling ifb. med TTIP, hvor aftalen nu ser ud til at fejle. Dette er ikke godt, der er brug for en aftale med USA for at sikre vækst i både USA og EU. Derfor er det nødvendigt, at såfremt TTIP fejler, at der hurtigst muligt forsøges at indgå en ny frihandelsaftale med USA, sådan at der en dag snarest muligt kommer en frihandelsaftale mellem EU og USA. Det er vigtigt at aftalen indgås med åbenhed. Her er der også det perspektiv at briterne meldte sig ud EU til dels med en kritik af EU’s handelsaftaler eller mangel på samme, derfor ville det være et særdeles dårligt signal at lade så stor en aftale falde til jorden netop nu, uden at tage nyt initiativ.

 

Klima og energi

Vi beklager, at Europa endnu ikke er gået langt nok i samarbejdet om energi. Der er brug for at EU går sammen om en energiunion sådan at EU kan blive selvforsynende. EU er lige nu den største importør af energi i verden og importerer 53 % af sin energi fra resten af verden. Alt for meget national energi infrastruktur er ikke forbundet godt nok med andre europæisk lande. Der er både signifikante økonomiske men også sikkerhedspolitiske perspektiver i at samarbejde om energi i EU. På den måde kan lande udenfor EU ikke så at sige “slukke strømmen” i EU. Ifb. med en energiunion bør der også være fokus på at finde grønne løsninger.

Ungdommen i EU anerkender de klimaforandringer der sker lige nu. Vi ønsker derfor at EU skal gå ind og støtte medlemsstaterne i at hjælpe de enkelte virksomheder og organisationer med at udlede mindre CO2.

 

Demokrati

Det er vigtigt for os og den europæiske ungdom at styrke demokratiet i den Europæiske Union. Derfor ønsker vi at øge muligheden for, at de folkevalgte får mere direkte indflydelse. Det skal derfor være muligt for medlemmerne af Europa-Parlamentet at stille beslutningsforslag.

Vi ønsker en styrkelse af de demokratiske processer i EU. Derfor skal vi have et tokammersystem, hvor det er Europa-Parlamentet og Rådet, der fremsætter og vedtager direktiver, og hvor det er Kommissionen, der implementere og håndhæver dem. På denne måde sikre vi, at de folkevalgte får større indflydelse.

 

Udviklingen af EU-samarbejdet og EU i dag

Vi betragter det som værende centralt, at EU forbliver en union med forholdsvis ens og politiske værdier, da de fælles interesser er afgørende for EU’s mulighed for at opnå ønskværdige løsninger. EU bør ligeledes arbejde på at sikre ydre grænser og beskytte nationalstaternes sikkerhed fra eksterne trusler.

Vi anerkender det ubrydelige bånd mellem det frie marked og demokratiet, og EU skal stå i frontlinjen i kampen for udbredelsen af begge, så vi sikrer, at flere mennesker i hele verden oplever stigende velstand og grundlæggende frihedsrettigheder.

Vi ser med bekymring på den udvikling der lige nu foregår i mange af EU’s nabolande i Østeuropa både i medlemslande og ikke-medlemslande. I forbindelse med dette ønsker vi, at EU tager initiativ til at styrke nabolagsintiativerne i de østeuropæiske lande, der grænser op til EU. Der skal både afsættes flere midler, men også tænkes i nye initiativer ift. hvordan EU kan være med til at støtte demokratisk udvikling i disse lande. Endelig bør det være muligt for EU at sanktionere mod medlemslande, der aktivt modarbejder demokratiet.

Vi opfordrer til at den Europæiske Union fortsat skal tilbyde europæiske nabolande som opfylder Københavnskriterierne medlemskab til gensidig gavn for unge i EU og kandidatlandet. Vi anerkender løftet om medlemskab som en vigtig ansporing til demokratiske reformer.

Vi betragter det som værende vigtigt, at for at sikre europæernes fortsatte indflydelse i verden, at de europæiske lande i højere grad koordinerer deres udenrigspolitik og arbejder mere aktivt for at forsvare fælles interesser, når disse skulle opstå.

Vi må anlægge et fokus, hvor EU kun er beslutningskompetente i sager der vedrører tværeuropæiske problemstillinger. Disse problemstillinger kan eksempelvis være grænseoverskridende kriminalitet, klima og håndtering af flygtningekrisen. EU skal imidlertid have kompetencer til at sanktionere de medlemslande, der ikke afholder bindende EU-aftaler.

Slutteligt lyder her en opfordring til, at samtlige politikere bør ændre den måde hvorpå de taler om EU. De skal klargøre de fordele, der er ved EU, og ikke tage æren for ting som EU har gjort, og modsat ikke skyde skylden på EU for deres egne fejl. Det er vigtigt, at vi i EU snarest muligt får den tillid fra befolkningerne der skal til, for at tidens store kriser kan løses legitimt. Dette har danske såvel som europæiske politikere et stort ansvar for.

 

På vegne af følgende ungdomsorganisationer og independent,

 Aalborg 3. September 2016,

Danmarks Socialdemokratiske Ungdom, Asbjørn Lyngdrup Persson, formand for DSU Aalborg

Danmarks Socialdemokratiske Ungdom, Simone Strandsbjerg, medlem af DSUs forretningsudvalg

Europæisk Ungdom Danmark, Emil Drevsfeldt Nielsen, landsformand

Europæisk Ungdom Aarhus, Jørn Volkhardt Sanne-Wander, medlemssekretær

Europæisk Ungdom Aarhus, Marcus Duch, lokalformand

Europæisk Ungdom Århus, Stefan Wolf Clausen, politisk officer og kasserer

Independent: Barikan I. Solecki, foredragsholder og debattør

Konservulativ Ungdom Aalborg, Christian Strier Nyholm Jacobsen, formand for Konservativ Ungdom Aalborg

Konservativ Ungdom, Mads Eliassen, bestyrelsesmedlem

Radikal Ungdom Aalborg, Kasper Langelund Jakobsen

Radikal Ungdom, Alexander Bjørn Jensen -ordfører for Europæiske Forhold

SF Ungdom Aalborg, Christian Victor Rothoff Danielsen, bestyrelsesmedlem for SFU Aalborg

SF Ungdom, Matthias Ulberg Kristensen lokalformand for SFU Aalborg

SILBA – Initiative for Dialogue and Democracy, Christian Wolter Andersen, landsformand

SILBA – Initative for dialogue and democracy, Steffen M. Nielsen

Venstres Ungdom, Casper Pedersen, europapolitisk ordfører

Cover Photo v3

Aalborg-erklæringen-2016

Om forfatteren